حذف اشتراک 6 ماهبا سلام

بنا به برخی دلایل اشتراک های 1 ساله و 6 ماه حذف شدند و اشتراک 4 ماه به لیست پلان ها اضافه شد .